2010-01-28

Simple CSS Bài 11: Float & Clear

1/28/2010 09:44:00 AM Posted by Hoàng Dũng No comments
11.1 Thuộc tính float:
Float (theo như nghĩa tiếng Việt là thả trôi) là một thuộc tính CSS dùng để cố định float-clearmột  thành  phần  web  về bên  trái  hay  bên  phải không gian bao quanh nó.
Đây  là một  thuộc  tính rất cần  thiết  khi  dàn  trang (như  tạo các  trang web 2 column  layout  hay  3 column  layout),  hiển  thị văn bản  thành cột  (giống như  kiểu  Format  > Columns trong MS Word vậy), hay thực hiện việc định vị trí ảnh và text (như một số kiểu text wrapping của MS Word). Để rõ hơn chúng ta hãy xem hình minh họa sau về cơ chế hoạt động của float:
Thuộc tính float có 3 giá trị:
+ Left: Cố định phần tử về bên trái.
+ Right: Cố định phần tử về bên phải.
+ None: Bình thường.
Nhìn vào hình minh họa trên chúng ta thấy là ban đầu trong box lớn có hai thành phần là Box B và phần Content. Lúc đầu Box B nằm bên trên và Content nằm bên dưới, nhưng khi chúng ta đặt  thuộc  tính float cho Box B  thì Box B bị cố định về bên  trái và chừa lại khoảng  trống bên trái nó. Còn phần Content  thì vốn nằm bên dưới sẽ tự động tràn lên để lắp đầy khoảng trống do Box B tạo ra.
Trong ví dụ sau, chúng  ta sẽ  thực hiện float ảnh  logo sang  trái để phần nội dung bên dưới tràn lên nằm cạnh logo.

1#logo {
2float:left;
3}
Một ví dụ khác là chúng ta sẽ thử dùng float để chia 2 cột văn bản. Ví dụ 11.1
css-float
01.column1, .column2 {
02width: 45%;
03float:left;
04text-align:justify;
05padding:0 2%;
06}
07 
08.column1 {
09border:1px solid black;
10}
11 
12.column2 {
13border:1px solid red;
14}
11.2.  Thuộc tính clear
Đi cùng với thuộc tính float, trong CSS còn có một thuộc tính là clear. Thuộc tính clear là một thuộc tính thường được gán vào các phần tử liên quan tới phần tử đã được float để quyết định hướng xử sự của phần tử này.
Trong ví dụ trên, khi chúng ta float tấm ảnh qua trái thì mặc nhiên văn bản sẽ được tràn lên để lắp vào chỗ trống. Nhưng khi chúng ta đặt vào văn bản thuộc tính clear thì chúng ta có quyền quyết định xem phần văn bản đó có được tràn lên hay không.
Thuộc  tính  clear  có  tất  cả 4  thuộc  tính:  left  (tràn bên  trái),  right  (tràn bên phải), both (không tràn) và none.
Thử dùng thuộc tính clear với các giá trị khác nhau đối với đoạn văn bản trong ví dụ float ảnh logo ở trên.


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.