2010-01-28

Simple CSS Bài 10: Chiều cao & Chiều rộng

1/28/2010 09:43:00 AM Posted by Hoàng Dũng No comments
Dựa theo bài của Pearl trên phpcodevn
10.1.  Thuộc tính chiều rộng – width:
Width là một thuộc tính CSS dùng để quy định chiều rộng cho một thành phần web.
Ví dụ sau chúng ta sẽ định chiều rộng cho thành phần p của một trang web.
1p {
2width:700px;
3}
10.2.  Thuộc tính chiều rộng tối đa – max-width:
Max-width  là  thuộc  tính CSS dùng để quy định chiều  rộng  tối đa cho một  thành phần web.
10.3.  Thuộc tính chiều rộng tối thiểu – min-width:
Min-width là thuộc tính CSS dùng để quy định chiều rộng tối thiểu cho một thành phần web.
10.4.  Thuộc tính chiều cao – height:
Height là một thuộc tính CSS dùng để quy định chiều cao cho một thành phần web.
Ví dụ sau chúng ta sẽ định chiều cao cho thành phần p của một trang web.
1p {
2height:300px
3}
10.5.  Thuộc tính chiều cao tối đa – max-height:
Max-height  là  thuộc  tính CSS dùng để quy định  chiều cao  tối đa  cho một  thành phần web.
10.6.  Thuộc tính chiều cao tối thiểu – min-height:
Min-height là thuộc tính CSS dùng để quy định chiều cao tối thiểu cho một thành phần web.
Lưu ý:
Thông thường chiều cao một thành phần web do văn bản trong trang web đó quyết định. Việc định chiều cao chính xác cho một thành phần sẽ tạo thanh cuộn văn bản nếu chiều cao văn bản lớn hơn chiều cao đã định. Các  thuộc  tính max/min-width/height được  sử dụng  trong những  trường hợp bạn không chắc giá trị chính xác cho width, height cả một thành phần. Ví dụ, bạn vùng chứa bài post của một forum có bề ngang 500px, bạn có thể định max-width:500px cho phần hình ảnh trong phần đó để tránh những ảnh lớn bị lệch ra ngoài.


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.