2010-12-14

Các lệnh thông dụng trong ubuntu

12/14/2010 02:00:00 PM Posted by Hoàng Dũng No comments
1. Theo dõi lượng RAM còn trống hiện tại
free
2. Theo dõi nơi ứng dụng được cài đặt
whereis [app]
3. Theo dõi dung lượng ổ cứng trống
df -h
4. Tạo playlist tất cả file nhạc trong 1 folder
ls -R > playlist.m3u
5. Kill 1 process
sudo killall
6. Tìm version của 1 chương trình đã cài đặt
apt-cache policy
7. Tìm UUID của những phân vùng trong hệ thống
ls /dev/disk/by-uuid/ -alh
8. Trình bày 10 process đang chạy xếp theo thứ tự sử dụng bộ nhớ giảm dần
ps aux | sort -nrk 4 | head
9. Đặt báo hiệu khi 1 địa chỉ IP online
ping -i 60 -a IP_address
10. Mount 1 file .iso
mount /path/to/file.iso /mnt/cdrom -oloop
11. Share 1 file qua cổng 80
nc -w 5 -v -l -p 80 < file.ext
PS : Lệnh này yêu cầu phải có netcat
12.Chuyển người dùng
su
13. Tách 1 file FLAC (hay APE) với những file chú thích thành nhiều file FLAC
cuebreakpoints "$2" | shnsplit -o flac "$1"
PS : Yêu cầu phải có cuetools và shntools
14. Thêm ID3 tag trong file chú thích vào file FLAC
cuetag *.cue *.flac ;
Yêu cầu : cuetools
15. Bung nén âm thanh từ file AVI bằng mencoder
mencoder "${file}" -of rawaudio -oac mp3lame -ovc copy -o audio/"${file/%avi/mp3}"
16. Quay phim màn hình trong desktop
ffmpeg -f x11grab -s wxga -r 25 -i :0.0 -sameq /tmp/out.mpg
17. Download toàn bộ website :
wget --random-wait -r -p -e robots=off -U mozilla http://www.example.com
Ý nghĩa các tham số :
-p : download tất cả mọi file, kể cả image.
-e robots=off : ra lệnh cho wget bằng file robot.txt (đoaạn này mình dịch chuối chuối thế nào ấy)
-U mozilla : nhận diện trình duyệt của bạn
random-wait : yêu cầu wget chọn 1 khoảng thời gian ngẫu nhiên để chờ đợi

Một số tham số hữu ích khác :
--limit-rate=xxk : giới hạn tốc độ download ở mức xx kb/s
-b : tiếp tục download sau khi đã log out
-o $HOME/wget_log.txt : ghi file log vào file wget_log.txt18. Kill : 1 process đang khóa 1 file
fuser -k filename
19. Xem thời gian của đồng hồ UNIX
date +%s
20. Quét những cổng đang được mở bằng telnet
HOST=127.0.0.1;for((port=1;port<=65535;++port)); do echo -en "$port ";if echo -en "open $HOST $port\nlogout\quit" | telnet 2>/dev/null | grep 'Connected to' > /dev/null; then echo -en "\n\nport $port/tcp is open\n\n";fi;done | grep open

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.